پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
آخرین نظرات

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ،

منیره کامران | شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۰۹ ب.ظ

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 
باتوجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر  کانون وکلای دادگستری و وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد: 
 

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 
باتوجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر  کانون وکلای دادگستری و وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد:
ماده 1_ قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای  دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد در مورد محکوم علیه مالیات و سهم تعاون این  تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.
ماده 2_ اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع ،در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات ، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل و کالتنامه ها عندالزوم اعلام جرم نمایند.
تبصره:درمورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر وبه حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد.
ماده 3_ در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و درموردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
الف _ تامبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.
ب_نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.
ج_ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.
د_ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال .
تبصره: درجه تحصیلی ،سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و درهیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد.
1_ وکلای با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.
2_ به ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به            ازای هرسال 1% مبلغ پایه و حداکثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.
3_ وکلای شاغل در استان تهران ومراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در شهرهای بزرگ تا 5%مبلغ پایه به حق الزحمه آنها افزوده می شود.
ماده 4 _ شصت درصد حق الوکاله مقرر در بندهای الف _ ب _ ج و د  ، به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد.
ماده 5 :
الف _ حق الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث ،تقابل ، ورود ثالث و اعتراض ثالث  نصف میزانی است که در بندهای الف ،ب ،ج ود ، ماده 3 مقرر است ولی حق الوکاله دعاوی ورود ثالث ،جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطا بق تمام حق الوکاله     مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب_ حق الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای        الف وب ماده 3 است لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی ، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.
ج_ حق الوکاله وکیل در دادسراها ،نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی کشور و غیره نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آئین نامه به وی تعلق می گیرد.
ماده 6_ در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود .
الف _ برای قرار ابطال دادخواست پیش ازپاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله نخستین.
ب _ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوکاله مرحله نخستین.
ج_ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د_ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظرپس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق الوکاله مرحله تجددیدنظر.
ه _ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است.
و_ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق الوکاله ، نصف حق الوکاله آن مرحله می باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوکاله ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده 7 _ حق الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق الوکاله قبل از نقض است.
ماده 8_ در دعاوی غیر مالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری ،دادگاه میزان حق الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم له را به شرح مقرر در این ماده تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد حق الوکاله :
الف _ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق و دعاوی امورحسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال.
ب _ در دعاوی کیفری :
1_ در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق ، جزای نقدی ، سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و دیه عضو ،حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
تبصره: چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق الوکاله تعلق می گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان 000/500 ریال وحداکثر برای سه عنوان مبلغ 000/500/1 ریال به حق الوکاله اضافه می شود و نسبت به مازاد مبلغی پرداخت نخواهد شد.
2_ در دعاوی مستلزم قصاص نفس ، محاربه ،حدود مستوجب قتل ،دیه نفس ،حبس 10 سال و بیشتر حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.
تبصره _ اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق الوکاله نمی باشد در جرائم متعدد، این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصیم شده باشد برای هر عنوانی جزائی مبلغ 000/000/1 ریال و حداکثر 000/000/3 ریال به حق الوکاله وکیل اضافه می شود و مازاد بران مبلغی تعلق نمی گیرد.
ج_ در سایر دعاوی غیر مالی حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال تعیین می شود.
تبصره _ افزایش ضریب تخصص ،سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعیین می شود. همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیر مالی نیز اعمال می شود.
ماده 9_ حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی ، هیاتهای مندرج در قانون کار و غیره ) طبق این آئین نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می گیرد.
ماده 10_ حق الوکاله اموری  که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه  به داوری ارجاع می گردد منجر به صدور رای داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است.
ماده 11_ در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگرکار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت در غیر این صورت میزان حق الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا مرکز امورمشاوران حقوقی ،وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.
ماده 12_ در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می شود        حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود . در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.
ماده 13_ میزان حق الوکاله اموراجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 000/000/5 ریال تجاوز نخواهد کرد درمورد سایر اجرائیه ها تعیین میزان حق الوکاله بنظر دادگاه صلاحیت دار است.
ماده 14_ چنانچه وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست ، شکوائیه ،اظهارنامه ، لایحه دفاعیه ، مشاوره حقوقی ، مطالعه پرونده اقدام نماید برابر بندهای ذیل از حق الزحمه متناسب برخوردار می شود.
الف _ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 000/200 ریال.
ب _ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه 000/20 ریال و بیشتر.
از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 000/10 ریال و حداکثر 000/300 ریال.
ج_ حق المشاوره از قرار هرساعت حداکثر 000/50 ریال.
د_ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 000/150 ریال.
ماده 15_ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند برای صندوق حمایت  وکلا و کارگشایان و نیز یک بیست وپنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت          و یک چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد.دو درصد از آنچه وصول می شود حق الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده 16_ میزان حق الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از کل رقم حق الوکاله مذکور در ماده 3 این آئین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مالی بر اساس تعرفه تجدیدنظر می باشد.
ماده 17_ هزینه مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت وبرگشت می باشد مگر هزینه های مذکور از سوی موکل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 000/250 ریال تعیین می گردد.
ماده 18 _ این آئین نامه در تاریخ 27/4/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید  و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراء بوده و از این تاریخ آئین نامه تعرفه سابق ملغی است.

  • منیره کامران

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی