پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

پایگاه اطلاع رسانی حقوق

مشاوره حقوقی عدل گستر منیره کامران

خدایا همواره تو را سپاس می گذارم ، که هر چه در راه تو و در راه پیام تو پیشتر می روم و بیشتر رنج می برم ، آنها که باید مرا بنوازند ، می زنند ، آنها که باید همگامم باشند ،سد راهم می شوند، آنها که باید حق شناسی کنند ،حقکشی می کنند، آنها که باید دستم را بفشارند ، سیلی می زنند ، آنها که باید در برابر دشمن حمله کنند ، پیش از دشمن حمله میکنند و آنها که باید در برابر سم پاشی های بیگانه ستایشم کنند ، تقویتم کنند، امیدوارم کنند و تبرئه ام کنند ، سرزنشم می کنند ، تضعیفم می کنند ، نومیدم می کنند ،متهمم می کنند، تا در راه تو از از تنها پایگاهی که چشم یاری دارم و پاداشی ،نومید شوم ، چشم ببندم ، رانده شوم …تا تنها امیدم تو شود چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند ، تنها از تو یاری طلبم ، تنها از تو پاداش گیرم ، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تا :

تکلیفم با تو روشن شود ، تا تکلیفم با خودم معلوم گردد تا حلاوت اخلاص را که هر دلی اگر اندکی چشید ، هیچ قندی در کامش شیرین نیست _ بچشم .


نویسندگان
آخرین نظرات

حصر وراثت؟

منیره کامران | شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۲، ۰۷:۴۰ ب.ظ

حصر وراثت


هر گاه کسی فوت می کند ، لازم است تکلیف مایملک (ترکه) وی و حقوق ورثه و دیگر ذی نفعان درما ترک متوفی وبه منظوراجرای وصیت نامه مشخص شود . لازمه این کار آنست که ارث بران متوفی مشخص گردند . تشخیص انحصار ورثه در افرادی معین در صلاحیت مراجع قضایی است . بدین ترتیب هر کس که در ترکه متوفی ذی نفع است (مانند : ورثه ، طلبکار ، موصی له و وصی و نیز شخصی که غیر مستقیم از اثبات وراثت شخص از دیگری منتفع می شود .)حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد و می تواند برای اخذ گواهی انحصار وراثت به شعبات دادگاههای عمومی وانقلاب مراجعه و درخواست گواهی نماید . در ماده 360 قانون امور حبسی می خوانیم ؛ [درصورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند ، درخواست نامه کتبی مشتمل برنامه و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده ، به دادگاه تسلیم می نماید] . در این مختصر پس از بررسی چند واژه نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت از مرجع قضایی و مدارک لازم را توضیح می دهیم . امیداست این نوشته اندکی از سر در گمی بازماندگان بکاهد .

یکم – بررسی و معنای چند واژه :

ماترک (ترکه ): مالی که با فوت مالک آن و بحکم قانون به وراث تعلق می گیرد .

موصی : (به کسر صاد)کسی را گویند که طی وصیت تملیکی مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگ به دیگری تملیک می کند .

موصی الیه : (به فتح صاد) شخصی راگویندکه به موجب وصیت عهدی ماموراقدام به امری شده است .‌ (معادل وصی)

موصی به : (به فتح صاد) وصیت را موصی به گویند . و آن امری است که موصی به آن توصیه می کند خواه توصیه به تملیک باشد ، خواه توصیه به تکلیف و انجام دادن کاری .

موصی له (به فتح صاد) شخصی را گویند که وصیتی به نفع او شده باشد .

مورث : کسی که مرده و مالی از او مانده باشد .

وصیت : تعیین جانشین برای بعد از فوت و تعیین اموال بعد از مرگ . وصیت به دو قسم ، وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می شود .

وصیت تملیکی : وصیتی است که به موجب آن کسی عین یا منفعت مالی را از خود برای زمان پس از مرگش بطور مجانی به دیگری تملیک کند .

وصیت عهدی : مامور کردن شخص یا اشخاص در طی وصیت برای انجام کار یا کارها و یا تصرفات معین نسبت به بعد از فوت وصیت کنند .

وصیت نامه : ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت  کند .

وصیت به ثلث : وصیت موصی (وصیت کننده) به صرف ترکه او تا میزان ثلث ترکه را اصطلاحاً وصیت به ثلث گویند .

طهارت مولد : یعنی حلال زاده بودن

ارث : دارایی متوفی بعداز کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند . به ارث مالیات بر ارث تعلق
می گیرد .

اقامتگاه : محلی که شخص در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجاست . اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد ، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است .

گواهی انحصار (یاحصر) وراثت : در پی دعوایی که به موجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص (یا شخص) معین ، دادگاه برگه ای صادر می کند که وراث را معین می کند به این برگه تصدیق یا گواهی انحصار وراثت گویند .

دوم – مرجع صلاحیت دار قضایی برای صدور گواهی انحصار وراثت :

مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است . ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اشعار می دارد : [دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .] بنابراین اگر کسی که در طول زندگی در شهرهای مختلف اقامت داشته است و آخرین محل (شهر) سکونت او مثلاً شهرستان خرمشهر بوده است . وفوت نماید ، درخواست گواهی انحصار وراثت باید از دادگاه خرمشهر صورت گیرد .

 

سوم – مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت :

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک ذیل را بایستی تهیه نماید و به دفتر دادگاه تسلیم کند .

1-    گواهی فوت متوفی (اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده )

2-    گواهی مالیات بر ارث(رسید گواهی مالیاتی )

3-    فتوکپی صفحه اول ورثه یا وراث متوفی

4-    استشهادیه چاپی محضری

5-    فتوکپی‌عقدنامه‌همسردائمی‌متوفی(درصورتی‌که‌متوفی‌به‌هنگام فوت همسر یا همسرانی داشته است .)

6-    اصل شناسنامه ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک .

7-    تنظیم دادخواست در یک برگ .

8-    وصیت نامه (درصورت موجود بودن )

توضیحاتی در خصوص مدارک :

یکم – گواهی فوت : پس از فوت متوفی و تأیید پزشکی مربوطه یا قانونی ، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد بدین ترتیب لازم است پس از فوت ، تاییدیه پزشک را به همراه شناسنامه متوفی به اداره ثبت برد تا ضمن ابطال شناسنامه ، گواهی فوت صادر نماید .

دوم – گواهی مالیات برارث : وارث می بایست پس از فوت متوفی ، لیست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول را به اداره دارایی محل سکونت متوفی ارائه  نماید و رسید آنرا دریافت نموده همراه مدارک دیگر به دفتر دادگاه دهد .

سوم – استشهادیه چاپی محضری : برگ استشهادیه برگه ای است چاپی که میتوان مجاناً از دفتر دادگاه تحویل گرفت . دراین فرم (که نمونه آن در این نوشتار نشان داده شده است) بایستی اسامی کلیه وراث بدون قلم خوردگی نوشته و توسط دو نفر از افرادی که متوفی و وارث را می شناسند امضاء شود و امضاء این دو نفر توسط شخص دیگری در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید و گواهی شود .(بدین ترتیب برگه استشهادیه توسط سه گواه امضاء و تایید می گردد .)

 

 

مقررات مربوط به گواهی :

1-  درموارد ذیل گواه باید از دادن گواهی خوداری کند

الف – درصورتی که بین‌گواه ویکی ازاصحاب دعوی قرابت‌نسبی یاسببی تادرجه سوم ازطبقه دوم باشد .

ب – در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت جنایی بودن و 2 سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد .

ج – درصورتی که بین گواه ویکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد .

2-  حسب ماده 1313 قانون مدنی شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود :

-       محکومین به مجازات جنایی .

-       محکمه در حکم جنحه ایی آنان را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد .

-       اشخصاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند .

-       اشخاص معروف به فساد اخلاق .

-       کسانی که نفع شخصی در دعوی داشته باشند .

-       شهادت دیوانه در حال دیوانگی .

مجازات گواهی دروغ :

1-   هرشاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد .

2-   هرکس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبر ، درامور حقوقی شهادت دروغ بدهد و یا عامداً برخلاف واقع اظهار عقیده کند که درحکم محکمه مؤثر گردد ، خواه کتبی ، خواه شفاهی به حبس تأدیبی از یازده روز تا یکسال محکوم می شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات به تأدیه دو برابر آنچه گرفته است محکوم می شود .

خصوصیات شاهد :

-       شاهد باید بالغ ، عاقل ، عادل و با ایمان و حلال زاده باشد .

-       عدالت شاهد باید به یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود .

چهارم – تنظیم برگ دادخواست تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

-       برگ دادخواست که فرم مخصوصی است از واحد فروش اوراق و تمبر دادگاه خریداری می شود .

-       در ردیف خواهان مشخصات یکی از وارث (متقاضی) همراه بانشانی محل اقامت اونوشته می شود .

-       در ردیف خوانده مشخصات بقیه وراث نوشته می شود (گرچه نیازی به ذکر اسامی وراث نیست)

-     اگر وکیل یا نماینده قانونی متقاضی است مشخصات وی در ردیف وکیل یا نماینده قانونی نوشته
می شود والا در این ردیف واژه«اصیل» نوشته می شود .

-       در ردیف تعیین خواسته و بهای آن نوشته شود : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت .

-     در ردیف دلایل و منضمات دادخواست دلایل یعنی : گواهی فوت ، گواهی مالیات برارث ، فتوکپی شناسنامه ها ، استشهادیه چاپی محضری ، فتوکپی عقدنامه نام برده شود .

 

 

 

 

 

 

-       در بخش سفید برگ دادخواست که جای بیان شرح خواسته است متن ذیل نوشته شود :

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ...............................................

سلام علیکم

احتراماً ، باستحضار می رساند  : مرحوم .................................................فرزند........................................................... به شماره شناسنامه ................................... متولد ......................................صادره از.................................................... به تاریخ .....................................................در شهر/روستا ....................................................................................... فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از :

1- نام ..............................................نام خانوادگی ....................................... نام پدر..................................................... نام پدر ............................................ تاریخ تولد .............................................. شماره شناسنامه ................................ صادره از ......................................... .                                                                              

2- نام ..............................................نام خانوادگی ....................................... نام پدر..................................................... نام پدر ............................................ تاریخ تولد .............................................. شماره شناسنامه ................................ صادره از ......................................... .                                                                              

     3- نام ..............................................نام خانوادگی ....................................... نام پدر..................................................... 

     نام پدر ............................................ تاریخ تولد .............................................. شماره شناسنامه ................................ 

     صادره از ......................................... .       

به غیر از نامبردگان بالا ورثه دیگری ندارد و دارایی متوفی طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد . لذا تقاضای رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت را دارم .

                                                                                                                                                با تشکر

                                                                                                   نام ونام خانوادگی

                                                                                                   امضا ء

تشریفات رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت در دادگاه :

-       فرم دادخواست به همراه دیگر مدارک تقدیم دادگاه می شود .

-     دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسنادو مدارک تقدیمی در صورتی که بهای ترکه بیش از سی میلیون نباشد ، بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و در صورت قبول درخواست و در صورت نیاز احضار شهود گواهی حصر وراثت صادر می نماید .

-     در صورتی که ترکه متوفی بیش از سی میلیون ریال باشد . دادگاه درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید (هزینه نشر آگهی به عهده متقاضی است .)

-       اگر وراث روستایی باشند آگهی برای یکبار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی  الصاق می شود .

-     پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترض نباشد دادگاه با توجه به ادله و اسناد ابرازی ، گواهی انحصار وراثت مبنی بر تصدیق وراثت ، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها را به متوفی صادر می نماید .

-     در صورت اعتراض ، دادگاه جلسه ای جهت رسیدگی به اعتراض معین و به متعرض و متقاضی گواهی اطلاع می دهد . دراین جلسه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر که ا ین حکم قابل تجدید نظر خواهی است .

بیان چند نکته :

1-    در صورتی که درزمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد ، جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد .

2-    در گواهی حصر وراثت به درخواست ورثه سهم الارث هر یک از ورثه معین می شود .

3-    در صورتی که برای ورثه محجور ، قیم معین نشده باشد ، دادستان می تواند بنام مجحور به درخواست گواهی انحصار وراثت اعتراض نماید .

4-   در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است می تواند به درخواست گواهی حصر وراثت اعتراض نماید . دادستان حق پژوهش و فرجام نسبت به رای دادگاه را دارد

 • منیره کامران

نظرات  (۳)

یه جوری بیان میکنی انگار واقعا فیلسوفی همش تو کتاب قانون هست کاری نکن حکت کنم همشو بریزم به همو اون موقع دیگه نتونی کاری بکنیا
پاسخ:
تصور شما اشتباهه. بنده هیچ وقت ادعای فیلسوف بودن نکردم. اما پیشنهاد می کنم قبل از "هک" کردن اول املای درستش رو یاد بگیرید!!!
 • محله پایتخت
 • با سلام

   

  خیلی عالی بود. از این که از تحصیلاتتان در جهت افزایش آگاهی مردم استفاده می کنید، از شما سپاسگزارم.

   

  پاسخ:
  سلام
  طاعات و عباداتتون قبول
  خوشحالم مثمر ثمر واقع شده
 • خسرو دهاقین
 • سلام. ممنون از توضیحات و اطلاعات خوبی که دادید
  پاسخ:
  سلام
  انجام وظیفه ایی بیش نبود

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی